با امیر مسعودی از مطالعه لذت ببرید

چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 14:40

روش امیر مسعودی برای مطالعه بهتر استفاده از کاربرد های زیر می باشد:

 • ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ‌ﭘﺮﺳﻴﻢ «ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻲ؟» ﻭ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ‌ﺍﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻲ؟ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﮊﺭﻑ‌ﺍﻧﺪﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ‌.
 • ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺷﺮﻁ ﻧﻴﺴﺖ‌، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ «ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ» ﻫﺪﻑ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ.
 • ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺪﻑ‌ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 • ﻻﺯﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ ‌ﺗﺮ ﻭ ﻣﻮﺛر ﺗﺮ، ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﺍﺱ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.
 • ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻣﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﻏﺬ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻭ ﺁن ها ﺭﺍ ﺑﻪ ‌ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺒﻘﻪ ‌ﺑﻨﺪﻱ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺍﮔﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﻌﺪﻱ، ﺯﻳﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻚ ﺑﻨﺪ (ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪ‌، ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻄﻠﻊ، ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ‌ ﺷﻨﺎﺱ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
 • ﻭﺭﻕ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ: ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎ ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺵ‌ ﻫﺎﻳﻲ‌ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
 • ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﺍﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻪ ‌ﺍﻳﺪ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ.
 • ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺸﻢ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ‌، ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﮔﺮﺩنتان ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﻫﻴﺪ.
 • ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻢ نکنید.

ده قانون طلایی امیر مسعودی برای زندگی بهتر

چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 14:39

امیر مسعودی سعی کرده است که در این مقاله روش های درست زندگی برای بهتر زندگی کردن را در قالب ده قانون بیان کند. قوانین به صورت زیر می باشد :

 1. به شما جسمی داده شده است. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که این جسم در طول زندگی با شماست.
 2. در مدرسه ای غیر رسمی و تمام وقت به نام “زندگی”  نام نویسی کرده اید. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایش برنامه ریزی کنید.
 3. اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.
 4. درس های زندگی آنقدر تکرار میشوند تا آموخته شوند.
 5. آموختن پایان ندارد.
 6. قضاوت، غیبت، ادعا، سرزنش، تحقیر و مسخره نکنید.
 7. دیگران فقط آینه رفتارهای شما هستند.
 8. انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست.
 9. جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.
 10. خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.

تمرینات تمرکزی استاد امیر مسعودی

چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 14:34

در این مقاله، استاد امیر مسعودی سعی در بیان چندین تمرین دارد که با انجام این تمارین می توانیم تمرکز خود را به مراتب ارتقا دهیم. این تمرین ها به صورت زیر می باشد :

 1. ابتدا یک کتاب را برگزینید، یک پاراگزاف از آن را انتخاب کنید. تعداد کلمات پاراگراف تعیین شده را بشمارید. بار دیگر این کار را تکرار کنید تا از شمارش خود اطمینان پیدا کنید. پس از مدتی که این کار برایتان آسان شد، تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهنی و با حرکت چشم هایتان انجام دهید.
 2. در ذهن خود از یک تا صد را بر عکس بشمارید.
 3. در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمرید و کم کنید. ( ۱۰۰- ۹۷ – ۹۴ – … )
 4. یک کلمه و یا یک طرح ساده را انتخاب کنید و آن را به مدت ۵ دقیقه در ذهن خود تکرار کنید. هنگامیکه توانستید بهتر و آسان تر تمرکز کنید. سعی کنید این کار را برای مدت ۱۰ دقیقه انجام دهید و بدون آنکه تمرکز حواس خود را از دست بدهید.
 5. یک میوه مثلا یک سیب را بردارید و از همه طرف به آن نگاه کنید. تمام حواس خود را بر روی آن متمرکز کنید و به چیز دیگری غیر از آن سیب فکر نکنید. وقتی به سیب نگاه می کنید به چگونگی رشد آن و یا ارزش غذایی آن و یا حتی مغازه ای که آن را خریده‌ اید فکر نکنید، بلکه فقط و فقط به خود سیب فکر کنید. به آن نگاه کنید، آن را ببویید و لمس کنید.
 6. همانند تمرین قبل عمل کنید با این تفاوت که این بار چشمانتان بسته باشد. در ابتدا تمرین شماره ۵ را به مدت ۵ دقیقه تکرار کنید و سپس به انجام این تمرین بپردازید. چشمان خود را ببندید و سعی کنید طعم، رنگ و بوی میوه را احساس و تصور کنید و هر چه می توانید این تصویر را در ذهن خود شفاف تر کنید. اگر نتوانستید این کار را انجام دهید، چشمان خود را باز کنید، میوه را نگاه کنید و سپس تمرین را تکرار کنید.
 7. یک شی ساده ( قاشق، چنگال و یا لیوان) را بردارید و بر روی آن تمرکز کنید. از همه طرف به آن نگاه کنید بدون آنکه کلمه ای در ذهن داشته باشید. سعی کنید فقط به آن شی نگاه کنید بدون آنکه بر اسامی و یا کلمات مربوط به آن فکر کنید.
 8. پس از آنکه در انجام تمرین قبل مهارت پیدا کردید، می توانید این تمرین را انجام دهید. شکل هندسی کوچکی ( مثلث، مربع و یا دایره ) را بر روی کاغذ رسم کنید و آن را به رنگ دلخواه درآورید. سپس بر روی آن تمرکز کنید. فقط به آن شکل فکر کنید و افکار نامربوط دیگر را از خود برانید.
 9. مانند تمرین قبل عمل کنید با این تفاوت که این بار چشمانتان بسته باشد. اگر نتوانستید شکل را بطور کامل مجسم کنید، چشمانتان را باز کرده، چند دقیقه به شکل نگاه کنید سپس چشمان خود را ببندید و تمرین را ادامه دهید.
 10. سعی کنید حداقل برای مدت ۵ دقیقه به هیچ چیز فکر نکنید. دقت کنید وقتی که تمرین‌های قبلی را با موفقیت به پایان رساندید، آنگاه نوبت به این تمرین خواهد رسید. در آن هنگام شما برای انجام این تمرین آمادگی خواهید داشت و قادر خواهید بود برای مدتی معین به هیچ چیز فکر نکنید. به زودی این کار برای شما آسان و آسان تر خواهد شد.

 

 • سعی کنید در طی تمرین به کلمات فکر نکنید.
( تعداد کل: 8 )
<<    1       2